การขยาพันธุ์จำปี

จำปีเป็น 1 ในไม้ดอกร้อยมาลัยที่เปลี่ยนสถานะจากไม้ดอกที่นิยมปลูกประดับตามบ้านเรือนสู่ไม้ดอกเชิงเศรษฐกิจ หลังจากสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนไทยเปลี่ยนไปเป็นแบบตะวันตก ทำให้ดอกจำปีตามบ้านหาเก็บได้ยาก โดยมีแหล่งปลูกสำคัญอยู่ในเขตหนองแขม และบางบอน กรุงเทพฯ รวมทั้งในภาคกลางแถบจังหวัดสุพรรณบุรี

.

การปลูกจำปีเชิงเศรษฐกิจใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง แต่ข้อดีคือเป็นไม้ยืนต้นปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บผลผลิตเด็ดดอกขายได้นานนับ 10 ปี อีกทั้งความต้องการของตลาดก็มีอยู่ตลอด เฉกเช่นไม้ดอกบูชาพระชนิดอื่น ๆ

การขยายพันธุ์

 จำปีนิยมขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง กิ่งตอนจำ ปีจะอกรากดีที่สุดในฤดูฝน กิ่งที่ใช้ตอน กิ่งที่ใช้ตอนควรเป็นกิ่งไม่แก่ หรืออ่อนเกินไป คือกิ่งสีเขียวอมนํ้าตาล ซึ่งจะลอกเปลือกได้ง่าย วิธีการตอนทำเช่นเดียวกับตอนทั่วๆ ไปแต่หลังจากควั่นกิ่งแล้ว ควรทิ้งไว้ 3-4 วัน จึงใช้ดินหุ้มรอยควั่น แล้วหุ้นทับด้วยกาบมะพร้าวที่แช่น้ำ จนชุ่มแล้วทุบจนนิ่ม หรือจะใช้ขุยมะพร้าวก็ได้ จากนนั้ ใชใ้ บตองแหง้ หรือพลาสติกหุ้นอีกชั้นหนึ่ง ถ้าสังเกตเห็นว่าดินแห้ง ควรรดนํ้าให้เป็นครั้งคราว เพราะถ้าดินที่หุ้มรอยควั่นแห้งจะทำ ให้กิ่งตอนไม่ออกราก หลังจากตอนประมาณ 2 เดือน จะเห็นรากแทงผ่านใบตองออกมาจึงเอาใบตองหรือพลาสติกมาหุ้มทับหลังจากนี้ประมาณ 10-15 วัน หรือเมื่อรากเดินเต็มถุงก็ตัดปลูกได้ ถ้ายังไม่ตัดกิ่งตอนสามารถ ปล่อยกิ่งตอนไว้บนต้นได้นานประมาณหนึ่งปี โดยต้องคอยนํ้า อย่าปล่อยวัสดุที่ตอนแห้ง กิ่งตอนจะตายได้

นอกจากจะขยายพันธ์ด้วยการตอนแล้ว ยังสามารถขยายพันธ์จำ ปีด้วยการทาบกิ่ง โดยใช้จำ ปา

เป็นต้นตอต้นตอที่ใช้ควรมีขนาดใกล้เคียงกันกับกิ่งที่จะทาบต่างจากการทาบกิ่งไม้ผลทั่วไป คือ

  • การปาดแผลบนต้อตอ จะปาดให้เหลือยอดต้นตอไว้
  • การพันรอยแผลที่ประกบของกิ่งทาบ จะไม่พันปิด แต่จะพันห่างๆ เว้นช่วงว่างไว้
  • การทาบกิ่ง โดยวิธีนี้ต้องคอยดูแลอย่าให้วัสดุปลูกของต้นตอแห้ง รอยทาบจะติดภายใน

45 วัน ก่อนตัดกิ่งทาบ ควรควั่นเตือนที่ต้นพันธุ์ใต้รอยทาบกิ่ง 4-5 วัน หลัง จากนั้นจึงตัดกิ่งทาบ

ออกจากต้นแม่ นำ มาชำ ในขุยมะพร้าว การใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมในช่วงการทาบกิ่ง ตอนกิ่งนั้นเป็นเรื่องสำคัญ​เพื่อช่วยเร่ง และบำรุงรากให้แข็งแรงอีกด้วย

​ช่วงเวลาที่เหมาสมจะเป็นช่วง ก.ค.-ต.ค

การดูแลเมื่อนำลงดินแล้วควรรดน้ำต้นไม้ทันที และรดทุกวันจนต้นตั้งตัวได้หลังจากนั้นรด 2 วันครั้ง ช่วงหน้าฝนหากมีน้ำขังให้ระบายน้ำออก

การขายดอกจำ ปี แบ่งเป็น 2 ลักษณะดังกล่าวแล้ว คือ ขายส่งตลาดกลาง เช่น ตลาดปากคลอง

ตลาดและขายให้แหล่งร้อยพวงมาลัยในท้องถิ่นโดยตรง ถ้าขายส่งตลาดกลางราคาจะขึ้นลงตามปริมาณ

ผลผลิต ในช่วงที่มีผลผลิตสูงสุดอยู่ระหว่าง เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ราคาจะตํ่า คือ ประมาณ

5-20 บาท/100 ดอก ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีผลผลิตตํ่า ราคา

อาจสูงถึง 50-70 บาท/100 ดอก ถ้าขายผลผลิตให้ ผู้ร้อยพวงมาลัยในท้องถิ่นราคาจะคงที่ตลอดปี

คือ 25 บาท/100 ดอก

 ก่อนตัดสินใจปลูกจำ ปีเป็นการค้าจะต้องแน่ใจว่ามีตลาดรองรับผลผลิต สามารถหาแรงงานใน

 การเก็บดอกได้และนอกจากนี้แหล่งปลูกจะต้องไม่เป็นที่ลุ่ม มีนํ้าท่วมเป็นประจำ #น้ำยาเร่งราก4x4