วิธีปลูกมันสำปะหลัง 80 ตันต่อไร่ลงทุนต่ำ

หัวใจของการปลูกมันสำปะหลังสูตร 80 ตันต่อไร่ ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันเป็นวงจร เพื่อดูแลหล่อเลี้ยงต้นมันให้เติบโตสมบูรณ์ คือ

 1. ดิน
 2. พันธุ์มันสำปะหลัง
 3. น้ำ
 4. ปุ๋ยคุณภาพสูง

โดยมีวิธีการดังนี้ – การเตรียมดิน เนื่องจากดินเป็นตัวกำหนดการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง การศึกษาเรื่องของดินอย่างลึกซึ้งถึงแก่น ทำให้ทราบว่า ดินที่มันสำปะหลังต้องการ จะต้องมี

คุณสมบัติครบ 4 ประการ คือ น้ำ อากาศ อินทรียวัตถุ และแร่ธาตุ ดังนั้น การเตรียมดินจะต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน,ซิลิคอน ผสมกันในอัตราที่เหมาะสม เพื่อทำให้ดินมีอินทรียวัตถุมากขึ้น

สภาพพื้นที่ที่ใช้ปลูกสามารถระบายน้ำได้ดี มีแหล่งน้ำที่สะอาด อยู่ในมาตรฐาน หรือเป็นแหล่งน้ำชลประทาน(ในกรณีใช้น้ำหยด)

การเตรียมดิน เนื่องจากมันสำปะหลัง เป็นพืชใช้รากกักเก็บอาหารหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหัวมัน การเตรียมดินนับว่ามีบทบาทสำคัญมาก ชาวไร่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

การไถ

ควรไถขณะดินยังมีความชื้นพอที่จะปฏิบัติไถพรวนได้สะดวก ควรใช้เครื่องไถระเบิดดินดาน (subsoiler) หรือไถสิ่ว (ripper) ไถแบบตาหมากรุกเพื่อให้ดินนั้นเก็บน้ำไว้มากขึ้นภายหลังฝนตกและดินระบายน้ำได้ดีแล้ว ยังทำให้รากสามารถหยั่งลึกได้มากขึ้นอีกขณะเดียวกัน

ถ้าพื้นดินอยู่ในสภาพที่ขาดน้ำก็จะเป็นทางให้มันสำปะหลัง ใช้น้ำใต้ดินได้อีกด้วย เมื่อไถระเบิดดินชั้นล่างแล้วก็ตามด้วยไถจาน ๓ อีก ๓-๔ ครั้ง คือ ไถดะ ๑ ครั้ง แล้ว ไถแปรอีก ๑-๒ ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของดินและฤดูกาลที่ปลูก

สำหรับการปลูกต้นฝน อาจไม่จำเป็นต้องเตรียมดินให้ละเอียดมากนัก

แต่ถ้าเป็นการปลูกปลายฝนการเตรียมดินให้ละเอียดเป็นสิ่งจำเป็นการไถควรไถให้ลึกมาก ๆ เพื่อให้สามารถเปิดร่องได้ลึก

ข้อที่ต้องระวังในการเตรียมดินก็คือ ไถในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะวิธีง่ายที่สุดที่จะทราบว่าดินนั้นมีความชื้นพอเหมาะหรือไม่ก็คือเอาดินในชั้นที่จะมีการไถใส่ฝ่ามือ แล้วกำพอแน่นแบมือออก ถ้าดินมีความชื้นพอเหมาะ จะจับกันเป็นก้อนในลักษณะพร้อมที่จะแตกออกเมื่อมีอะไรมากระทบ ดินที่มีความชื้นน้อยเกินไปก็จะแข็งมากไถลำบาก ถ้าดินมีความชื้นมากเกินไปก็จะจับกันเป็นก้อน

นอกจากนี้ถ้าเป็นพื้นที่ลาดเอียง การปฏิบัติต่าง ๆ ในการเตรียมดินต้องกระทำในทิศทางตั้งฉากกับความลาดเอียงเสมอ ทั้งนี้เพื่อช่วยลดการกร่อนของดินเนื่องจากน้ำ การปรับระดับ เมื่อไถเสร็จแล้วควรปรับระดับพื้นที่ให้ราบเรียบพอสมควร และให้มีความลาดเอียงเล็กน้อยทางใดทางหนึ่งที่จะสะดวกต่อการให้น้ำและระบายน้ำ

ในกรณีที่ปลูกโดยอาศัยน้ำฝนการปรับระดับจะทำให้น้ำไหลช้าลงช่วยลดการชะกร่อนได้อีกทางหนึ่งด้วย ในที่บางแห่งซึ่งมีความลาดเอียงค่อนข้างมากอาจต้องทำคันดินกั้นน้ำเป็นตอน ๆ ตัดขวางทางลาดเอียง พร้อมทั้งมีร่องระบายน้ำด้วย ทั้งคันดินและร่องน้ำควรให้มีความลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อให้น้ำไหลช้าลง บริเวณที่ลาดเอียงมากไม่ควรใช้ การยกร่อง หรือการเปิดร่องสำหรับปลูกมันสำปะหลัง (ยกตัวอย่างแปลงปลูก 40×40 เมตร(1ไร่)

ไถเปิดร่องแล้วใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่มีส่วนผสมสารเพิ่มผลผลิต Active ซิลิคอนรองฟื้น 2.5 กิโลกรัม/แถว แล้วจึงไถกลบปุ๋ยเพื่อทำแปลงปลูก กว้าง 80 เซนติเมตร 1ไร่จะได้ 40 ร่อง 1ร่องจะปลูกได้ 40 ต้น รวม 1ไร่จะปลูกได้1600 ต้น คุณต้องการกี่ตันต่อไร่ 20,40,60,80,100 ตัน

มีวิธีปลูก2 แบบ

วิธีการปลูก แบบที่1วิธีการปลูกมันแบบคอนโด

 1. การเตรียมท่อนมันสำปะหลัง ต้องเลือกท่อนมันที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยดูจากอายุท่อนพันธุ์ที่จะนำมาขยาย ควรเลือกท่อนพันธุ์ที่มาจากต้นที่มีอายุ 8-15 เดือน แต่อายุท่อนพันธุ์ที่จะให้ผลดีที่สุดต้องมีอายุ 12 เดือน
 2. เลือกท่อนมันที่มีตาถี่ มีความสมบูรณ์เท่าๆกัน ตัดให้ยาว 25-30 ซม.
 3. ปาดตาออกจนถึงเยื่อเจริญ ท่อนละประมาณ 3-5 ตา แล้วนำท่อนมันสำปะหลังไป #น้ำยาเร่งราก 4×4 ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที เพื่อเป็นการเร่งราก เพราะสารเพิ่มผสมผลิตจะช่วยเร่งการเจริญเติบโต
 4. ปลูกลงตรงๆ ระยะหว่าง 1×1 เมตร

แบบที่ 2

 1. การเตรียมท่อนมันสำปะหลัง ต้องเลือกท่อนมันที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยดูจากอายุท่อนพันธุ์ที่จะนำมาขยาย ควรเลือกท่อนพันธุ์ที่มาจากต้นที่มีอายุ 8-15 เดือน แต่อายุท่อนพันธุ์ที่จะให้ผลดีที่สุดต้องมีอายุ 12 เดือน
 2. เลือกท่อนมันที่มีตาถี่ มีความสมบูรณ์เท่าๆกัน ตัดให้ยาว 20 ซม.
 3. นำท่อนมันสำปะหลังไป #น้ำยาเร่งราก4×4 ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที เพื่อเป็นการเร่งราก เพราะสารเพิ่มผสมผลิตจะช่วยเร่งการเจริญเติบโต
 4. ปลูก ระยะหว่าง 1×1 เมตร

เคล็ดลับการปลูกมันสำปะหลัง 80 ตัน/ไร่

ขึ้นอยู่กับความพิถีพิถัน หลายๆปัจจัย

1.ดิน

2.พันธ์

3.น้ำ

4.ปุ๋ย

ปัจจัยแรกก็คือ ดิน ดินต้องดี

1.ดินเป็นปัจจัยหลักของการเลี้ยงมันไปตลอดทั้งปี

2.ดินเป็นฐานแรกให้มันได้ยึดเกาะไม่ให้ลำต้นเอียง

3.ดินเป็นแหล่งเก็บน้ำเพื่อการเจริญเติบโตของมัน

4.ดินเป็นแหล่งอากาศให้รากมันได้หายใจ

5.ดินเป็นแหล่งธาตุอาหารให้มันเจริญเติบโต

จากการศึกษาพบว่า ดินที่มันสำปะหลังต้องการต้องมีคุณสมบัติ 4ประการ

คือ น้ำ อากาศ อินทรีย์วัตถุ และแร่ธาตุ (ดินต้องมีไส้เดือน)

เพราะฉะนันการเตรียมดินจึงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ

วิธีเตรียมดิน ไถระเบิดดินชั้นล่างตามด้วยไถจาน3อีก3ครั้ง (ต้องทำให้ดินล้วนซุยไม่จับกันเป็นก้อน)ไถดะ1ครั้งพร้อมหว่าน แอกทีฟซิลิคอน (Active Silicon) 20 ก.ก/ไร่และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง100 ก.ก./ไร่ แล้วไถแปรอีก1-2ครั้ง พร้อมปลูกได้เลย

การเตรียมดินด้วยวิธีนี้ก็จะได้ดินที่มีคุณสมบัติครบ 4ประการคือ ความชื่น อากาศ อินทรีย์วัตถุ และแร่ธาตุ พันธ์มันสำปะหลัง

1.ต้องมาจากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

2.ต้องมีความเหมาะสมกับสภาพดินและอากาศ ปลอดโรค เชื้อรา เพลี้ย

ก่อนปลูกให้แช่น้ำผสมน้ำยาเร่งราก 4×4 เพื่อเร่งรากเร่งการแตกยอดป้องกันเชื้อราและปลวก

 วิธีปลูกถ้าเป็นพันธุ์ฟื้นบ้านให้ปลูกห่าง80-100ซ.ม ถ้าเป็นพันธุ์หัวใหญ่ยาวให้ปลูกห่าง100-120ซ.ม

ผลที่ทำเช่นนี้จะทำให้มันสำปะหลังเจริญเติบดีช่วยคุมหญ้าให้ด้วย1เดือนจะสังเกตเห็นดินแตกเนื่องจากมันปะหลังเริ่มลงห้ว หัวมันสำปะหลัง1-2เดือน

  ผลที่ได้หัวมันสำปะหลังทั้งใหญ่และยาวสามารถให้ผลผลิต 30-80ตันต่อไร่ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาและลงทุนด้วย