หัวเชื้ออินทรีย์ (สูตรเข้มข้น) ปรับสภาพดิน

หัวเชื้ออินทรีย์ (สูตรเข้มข้น) ปรับสภาพดิน บำรุงต้น ราก และดอก เพิ่มเพิ่มผลผลิต

 • เพิ่มผลผลิต เพิ่มรสชาติให้กับพืชผัก ผลไม้ทุกๆชนิด ได้ดีมาก
 • กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชฟื้นตัวได้เร็ว
 • สำหรับพืชทุกชิด พืชผัก ผลไม้ ยางพารา ปาล์ม มัน ข้าว อ้อย
 • ช่ใช้เพิ่มช่อดอก และเร่งการออกดอก ในไม้ดอก และเร่งการติดช่อ ให้ผลดก บำรุงผลผลิตให้มีคุณภาพสูง
 • สำหรับพืชผักและผลไม้ทุกชนิด เช่น ไม้ดอก พืชผักผลไม้ ส้มทุเรียนมะนาว มะม่วง ลิ้นจี่ลำไยองุ่น ลองกอง เงาะ มังคุด ฯลฯ
 • ใช้เร่งช่อดอกให้ดก ติดผลมาก เพิ่มปริมาณผลผลิต พืชที่แนะนำให้ใช้เช่นใช้เป็นปุ๋ยสำหรับพืชไร่ปุ๋ยสำหรับไม้ผลและปุ๋ยบำรุงพืชผัก

ปุ๋ยเคมี 4×4 สูตร 15-15-15

          ใช้เป็นปุ๋ยข้าวโพด ,อ้อยน้ำตาล,หรือใช้เร่งน้ำยางพารา นอกจากนี้ยังใช้เป็นปุ๋ยแต่งหน้าสำหรับนาข้าวเพื่อเพื่มน้ำหนัก หรือใช้เป็นปุ๋ยสำหรับพืชผักหรือไม้ดอกปุ๋ยตราห้านางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-15-15 มีธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ในรูปของแอมโมเนียม-ไนโตรเจนและไนเตรท-ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จึงให้ธาตุอาหารกับพืชทุกชนิดได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

วิธีใช้ปุ๋ยเคมี 4×4

 • มันสำปะหลัง ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งเดียว เป็นหลุมสองข้างต้นแล้วพรวนดินกลบ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 60-80 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกำจัดวัชพืชครั้งแรก
 • อ้อย ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 60-100 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ดังนี้
 • อ้อยปลูก แบ่งใส่เป็นสองครั้งเท่า ๆ กัน ใส่ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ใส่ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน
 • อ้อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต้นฤดูฝน ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว
 • อ้อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส่ทั้งหมดหลังตัดแต่งตอ ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากใส่ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว ควรใส่ปุ๋ยเคมีขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะและต้องพรวนดินกลบปุ๋ยเคมี
 • ไม้ผล ใส่ปุ๋ยเคมีบริเวณทรงพุ่มแล้วพรวนดินกลบในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของต้น และในปีหนึ่ง ๆ ควรแบ่งในปุ๋ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง
 • พืชผัก ใส่เมื่อพืชตั้งตัวดีแล้วแบ่งใส่สองครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต่อไร่ โดยวิธีหว่านหรือรองก้นหลุม ครั้งที่สองใช้ปุ๋ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว
 • ไม้ดอกไม้ประดับ ถ้าปลูกเป็นไร่ใช้เช่นเดียวกับพืชผัก ถ้าปลูกเป็นกระถางใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 15-30 กรัมต่อกระถาง

เลือกสินค้าที่ต้องการ